Διεθνής ιστοσελίδα

Εκπαιδευτικό
υλικό

Εκπαιδευτικοί


Νέα - Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του Προγράμματος


Το πρόγραμμα MASDIV παρουσιάστηκε σε συναντήσεις εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης.


Τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες στην Καθημερινή Ζωή και το Χώρο Εργασίας

To πρόγραμμα MASDIV έχει ως στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία: (1) συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και κομβικών δεξιοτήτων, (2) βασικών αξιών και ενεργού πολιτότητας για τη ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και (3) την προώθηση της διαπολιτιστικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης..

Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος σε διερευνητικές δραστηριότητες και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, θέτοντας ερωτήσεις, ανακαλύπτοντας στρατηγικές, επιλύοντας προβλήματα και συζητώντας για τα αποτελέσματα. Η διερευνητική μάθηση διαφέρει αναλόγως του πλαισίου, της σχολικής βαθμίδας και της τάξης που εφαρμόζεται καθώς και τους στόχους διδασκαλίας.

 

Δράσεις του Προγράμματος

Οι ενέργειες του προγράμματος, αφορούν την δημιουργία δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στην προσφορά προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών.